single.php
. . . effecten Welke stoppen-met-roken interventies zijn bewezen effectief voor mensen met schizofrenie?

Welke stoppen-met-roken interventies zijn bewezen effectief voor mensen met schizofrenie?

Het sterkste bewijs werd gevonden voor het positieve effect van het medicijn buproprion bij het stoppen met roken door mensen met schizofrenie. (7 onderzoeken; 340 deelnemers; relatief risico = 3,0; gemeten aan het einde van de behandeling). Dit betekent dat rokers met schizofrenie die stoppen met roken met behulp van bupropion een drie keer grotere kans hebben om aan het einde van de interventie nog gestopt te zijn met roken in vergelijking met de rokers die een placebo hebben gekregen. Ook op de langere termijn, zes maanden na beëindiging van de behandeling, blijven de resultaten met buproprion positief (5 onderzoeken; 214 deelnemers; relatief risico = 2,8).

Buproprion is een antidepressivum waarmee ook rokers zonder psychiatrische stoornissen positieve resultaten behalen. Mensen met schizofrenie die met buproprion werden behandeld rapporteerden zelden ernstige (psychische) bijwerkingen van dit middel wanneer ze ook hun antipsychotica bleven slikken. Nemen ze geen antipsychotica, dan is er op basis van de wetenschappelijke literatuur wel een (klein) risico te verwachten op het krijgen van een psychose als gevolg van het gebruik van buproprion. 
De resultaten met het medicijn varenicline waren minder positief. Varenicline beïnvloedt de werking van nicotine op de hersenen, waardoor de gevoeligheid voor nicotine afneemt. Met varenicline zijn bij rokers zonder psychische problemen goede resultaten behaald.

Weliswaar werd op basis van twee studies gevonden dat direct na behandeling het aantal gestopte rokers met schizofrenie hoger lag in de varenicline-groep dan in de placebogroep, maar dit effect verdween na 6 maanden of langer.Daarnaast werden er ernstige bijwerkingen gerapporteerd. Twee van de 144 met varenicline behandelde mensen met schizofrenie rapporteerden suïcidale gedachten en/of pogingen tot zelfdoding. 
De resultaten van ‘contingency management’ behandelingen, waarbij mensen met schizofrenie een financiële beloning ontvingen wanneer ze stopten met roken en gestopt bleven, waren aanvankelijk positief, in vergelijking met actieve controlebehandeling zonder contingency management component. Deze aanvankelijk positieve effecten verdwenen echter toen de financiële beloning voor de deelnemers werd weggenomen. 
Om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit van behandelingen met nicotinevervangers of psychosociale interventies was te weinig onderzoek van voldoende methodologische kwaliteit beschikbaar toen de Cochrane review in 2013 verscheen. 
Een andere recente meta-analyse rapporteert wel gunstige resultaten van zowel farmacologische en psychosociale interventies op de korte termijn, maar vindt deze aanvankelijk positieve resultaten niet op de langere termijn.
Bron: Factsheet Roken en Schizofrenie, Trimbos-instituut, 2013

Stel een vraag
Vergroot lettertype
Scroll naar top