single.php
faq

VIATRAIN T&O

STIMEDIC® Stoppen met roken in de zorg

STIMEDIC is een efficiënte, effectieve methode voor de ondersteuning en/of begeleiding van patiënten naar/bij stoppen met roken en volhouden. STIMEDIC is gebaseerd en bouwt voort op de MIS – Minimale Interventiestrategie Stoppen-met-rokenbegeleiding, ontwikkeld door STIVORO i.s.m. de Universiteit Maastricht. De STIMEDIC richtlijn, in 2009 gepubliceerd door STIVORO, wordt structureel toegepast in de 1e- en 2elijnszorg in aansluiting met de multidisciplinaire CBO richtlijn ‘Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-rokenondersteuning’ (2e herziening 2016), het Addendum ‘Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-rokenondersteuning bij zwangere vrouwen’ (2017) en de ‘Zorgmodule Stoppen met Roken’ (2009). De werkwijze is afgestemd op de NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met roken en -Zorgmodule Leefstijl Roken.

STIMEDIC® Basis training – module 1

Doelgroep: Praktijkondersteuners, (gespecialiseerde) verpleegkundigen, huisartsen, specialisten, verloskundigen en bedrijfsartsen.

Methodiek: STIMEDIC 7-stappenplan (voorheen MIS, ontwikkeld door STIVORO in samenwerking met de Universiteit Maastricht); motiverende gespreksvoering (Miller & Rollnick).

Inhoud: 
        Introductie (stoppen met) roken

 • Prevalentiecijfers
 • Schadelijke stoffen in tabaksrook/ gevolgen van (mee)roken/ gezondheidsrisico’s
  o E-sigaret, waterpijp en andere middelen
 • Nicotineverslaving/-ontwenning

  Behandeling van tabaksverslaving/ effectieve rookstopbegeleiding

 • STIMEDIC interventie
  o Stapsgewijze begeleiding vlg. het 7-stappenplan
  o Hulpmiddelen/ farmacotherapie: advisering, toepassing & monitoring

  Gedragsverandering & Motivatie

 • Fasen stopproces (Stages of Change – Prochaska en DiClemente)
  o Hoe hierop aansluiten?
  o Motivatie en vertrouwen aanmoedigen
 • Introductie uitgangspunten/basisprincipes motiverende gespreksvoering (MGV)/ gesprekstechnieken
  o Eigen attitude (ondersteuner); welke benadering?

  Oefening praktische vaardigheden d.m.v. rollenspellen
 • Aan de hand van casuïstiek
  o werken met het protocol STIMEDIC – Basis (interventiekaart)
  o werken met het protocol STIMEDIC – Intensief (interventiekaart)
  o toepassen gesprekstechnieken (basisprincipes MGV)

  Implementatie in de praktijk

 • Welke (on)mogelijkheden – barrières/ wat is er nodig?
 • Wie/ welke patiënten(groepen) kunnen terecht/ doorverwijzen?
 • Vergoedingen
 • Taken/ samenwerking verschillende disciplines.

Locatie: Incompany training op locatie in Nederland. Open training op diverse centraal gelegen locaties.

Duur: STIMEDIC Basis – module 1 – twee dagdelen – 7 uur.

Kosten: Indicatie incompany training: € 1899,- per groep van 7-12 deelnemers, inclusief trainingsmaterialen, waaronder de STIMEDIC handleiding, certificaten, accreditaties via PE-online en evaluatierapport; exclusief reiskosten. De trainingsvergoeding is btw-vrijgesteld (CRKBO-instellingsregistratie).

Trainingsdata en -tijden: incompany in overleg; voor open trainingen zie scholingskalender.

Accreditatie: erkend als opleiding en als nascholing (6 punten) voor (her)registratie in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken; 6 punten bij de NVvPO en V&VN/Register Zorgprofessionals (het ABAN/KNMG-GAIA; overige beroepsverenigingen mogelijk op aanvraag en tegen vergoeding van kosten).

Informatie & aanmelden: Toos Jacobs-Wouters 
tel: 0172-852159
[email protected]/www.stimedic.nl of www.viatrain.nl/[email protected].

STIMEDIC® Intensief training – module 2

Deze module is een vervolg* op de STIMEDIC Basis training en van belang voor een goede uitvoering van de interventie ‘STIMEDIC Intensief’. De training is gericht op het verder aanleren van vaardigheden en het toepassen van motiverende gespreksvoering in SMR-begeleidingstrajecten.

*Er geldt een vrijstelling voor module 2 als men aantoonbaar op andere wijze gelijkwaardig is getraind en MGV kan toepassen in SMR-begeleidingstrajecten.

Doelgroep: Zorgprofessionals die intensieve stoppen met rokentrajecten (gaan) begeleiden volgens de STIMEDIC richtlijnen.

Instroomniveau:

 • De STIMEDIC Basis, de L-MIS, C-MIS of V-MIS training,
 • Bij voorkeur enkele maanden ervaring met stoppen-met-rokenbegeleiding,
 • Ervaring met Motiverende Gespreksvoering is niet vereist, wel kennis van de basisinformatie uit de STIMEDIC Basis training.

Methodiek: Motiverende gespreksvoering (Miller en Rollnick); STIMEDIC Stoppen met Roken – 7 stappenplan.

Inhoud: D.m.v. kennisoverdracht en vooral door gerichte interactieve oefeningen nadere kennismaking met:

 • De sfeer, uitgangspunten en strategieën van motiverende gespreksvoering,
 • Gesprekstechnieken ORBS+,
 • De kunst van het reflecteren (eenvoudige en complexe reflecties),
 • Verandertaal – herkennen/oproepen/reflecteren op
  o werken met de schaalvragen Belang en Vertrouwen,
 • MGV integreren in het STIMEDIC protocol,
 • Oefening toepassing specifieke vaardigheden/technieken in stoppen-met-rokengesprekken aan de hand van gerichte casuïstiek,
 • Bespreken van ingebrachte eigen casuïstiek. 

Locatie: Incompany training op locatie in Nederland. Open training op centraal gelegen locaties.

Duur: STIMEDIC Intensief – module 2 – twee dagdelen – 7 uur.

Kosten: indicatie incompany training: € 1899,- per groep van 8-12 deelnemers, inclusief trainingsmaterialen, waaronder de STIMEDIC handleiding, certificaten, accreditaties via PE-online en evaluatierapport; exclusief reiskosten. De trainingsvergoeding is btw-vrijgesteld (CRKBO-instellingsregistratie).
Individuele deelname aan de STIMEDIC Intensief training met open inschrijving (min. 8 deelnemers): € 289,-

Accreditatie: Erkend als opleiding en nascholing (6 punten) voor (her)registratie in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken; 6 punten bij de NVvPO, V&VN en (op aanvraag) het ABAN/KNMG-GAIA.

Trainingsdata en -tijden: incompany in overleg; voor open trainingen zie scholingskalender.

Informatie & aanmelden: Toos Jacobs-Wouters
tel: 0172-852159
[email protected] /www.stimedic.nl of www.viatrain.nl/[email protected].

STIMEDIC ®‘Basis training Op Maat’ voor (huis)artsen

Voor artsen die een training van twee dagdelen samen met de praktijkondersteuner te lang vinden in verhouding tot de specifieke taken van de arts en beperkte rol (qua intensiteit) in de gedragsmatige stopondersteuning van patiënten, is het mogelijk om een verkorte STIMEDIC Basis training te volgen. Deze scholing van één dagdeel volstaat voor het goed kunnen uitoefenen van de taken van de arts in de ondersteuning van stoppen-met-rokentrajecten en de afstemming van de samenwerking daarbij met de praktijkondersteuner.

Als het een gecombineerde STIMEDIC training betreft voor artsen en ondersteuners samen, hebben de (huis)artsen de keuze om mee te doen tot de middagpauze en gaat de groep ondersteuners en artsen die hiervoor kiezen ’s middags verder met het onderdeel ‘Introductie motiverende gespreksvoering’ en het oefenen van vaardigheden aan de hand van rollenspelen. Artsen die voor zichzelf een intensievere rol zien in de begeleiding bij stoppen met roken wordt geadviseerd om ook minimaal de STIMEDIC Basis training – module 1 – van twee dagdelen te volgen, waarmee zij zich tevens kunnen inschrijven in het Kwaliteitsregister Stoppen met roken.

Doelgroep: Huisartsen, bedrijfsartsen of medisch specialisten die zich willen verdiepen in ondersteuning/begeleiding bij stoppen met roken.

Methodiek: STIMEDIC Stoppen met Roken – 7 stappenplan; motiverende gespreksvoering.

Inhoud: Zie STIMEDIC Basistraining – module 1.

Locatie: Incompany training op locatie in Nederland.

Duur: Een dagdeel, 3 trainingsuren.

Kosten: Op aanvraag, vrijblijvende offerte. De trainingsvergoeding is btw-vrijgesteld (CRKBO-instellingsregistratie).

Accreditatie: Als nascholing voor het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken 3 punten, de KNMG/ABAN 3 punten (op aanvraag).

Trainingsdata en -tijden: In overleg.

Opmerking: Aanmelden voor trainingen met open inschrijving is ook mogelijk (min. 8 deelnemers).

Informatie & aanmelden: Toos Jacobs-Wouters
tel: 0172-852159/06-18098938
[email protected]/www.stimedic.nl of www.viatrain.nl/[email protected].

STIMEDIC® Implementatie en nascholing – module 3

Deze terugkom- en/of nascholingsbijeenkomst, in vervolg op de STIMEDIC Basis en Intensief training – modules 1 en 2, is gericht op de implementatie van de STIMEDIC richtlijnen en motiverende gespreksvoering in de begeleiding van intensieve stoppen-met-rokentrajecten in de eigen praktijk. Deze verdiepingsmodule biedt de mogelijkheid van reflectie op de eigen professionele benadering en inzet hierbij. Er is ruimte voor de inbreng en het bespreken van eigen casuïstiek en het oefenen van verdere vaardigheden aan de hand daarvan. Verder komen er wisselende keuzethema’s aan de orde, alsook de laatste updates/nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingen die relevant zijn in het kader van rookstopbegeleiding en preventie van (mee)roken.

Doelgroep: Zorgprofessionals; begeleiders van intensieve stoppen-met-rokentrajecten volgens de STIMEDIC richtlijnen.

Instroomniveau:

 • STIMEDIC Basis training – module 1 – en/of Intensief training – module 2 – (of gelijkwaardig),
 • Minimaal enkele maanden of langer ervaring met de begeleiding van intensieve stoppen-met-rokentrajecten volgens de STIMEDIC richtlijnen (interventie STIMEDIC Intensief),
 • Basiskennis van Motiverende Gespreksvoering, zoals aangereikt in de STIMEDIC modules 1 en 2 en ervaring met de toepassing ervan in de gesprekken met patiënten over stoppen met roken.

Methodiek: STIMEDIC Stoppen met Roken – 7 stappenplan; motiverende gespreksvoering (Miller en Rollnick); zelfcontrole training (Schippers & van Emst).

Inhoud: 

 • Implementatie STIMEDIC richtlijnen in eigen praktijk/ intercollegiale uitwisseling,
 • Implementatie motiverende gespreksvoering – oefening baart kunst,
 • Laatste updates en inzichten:
  o Epidemiologie
  o Landelijke richtlijnen
  o E-sigaret, waterpijp en overige vormen van nicotine-/tabaksgebruik
  o Farmacotherapie: advisering, gebruik en monitoring
  o Overige hulpmiddelen/-methoden en verwijsmogelijkheden
  o Vergoedingen
  o Zorg voor extra kwetsbare doelgroepen
 • Bespreking ingebrachte casuïstiek,
 • Oefening vaardigheden in subgroepen,
 • Keuzethema & oefening,
  Patiënten helpen bij:
  o Het oplossen van ambivalentie en het nemen van een intrinsiek besluit
  o Omgaan met zin in roken
  o Het herkennen van rooksignalen, het tackelen en omzetten van irreële gedachten
  o Omgaan met stress en spanning
  o Gewichtsbeheersing
  o Omgaan met somberheid
  o Omgaan met sociale druk.

Locatie: Incompany training op locatie in Nederland.

Duur: STIMEDIC Implementatie & nascholing – module 3 – één dagdeel – 4 trainingsuren.

Kosten: Vrijblijvende offerte op aanvraag. De trainingsvergoeding is btw-vrijgesteld (CRKBO-instellingsregistratie).

Accreditatie: Het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken; de NVvPO en de V&VN 4 punten.

Opmerking: 8-12 deelnemers.

Informatie & aanmelden: Toos Jacobs-Wouters
tel: 0172-852159/06-18098938
[email protected]/www.stimedic.nl of www.viatrain.nl/[email protected].

Stel een vraag
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Vergroot lettertype
Scroll naar top