Nationale wetgeving

Nederland is gebonden aan enkele internationale verdragen, zoals de EU-richtlijn Tabaksproducten. Daarnaast zijn er verschillende nationale bepalingen van kracht. De Tabaks- en Rookwarenwet regelt onder meer reclame- en sponsorbeperkingen, verkoopbeperkingen en rookverboden, waaronder de volgende bepalingen:

  • Verkoop van tabak is verboden aan jongeren onder de 18 jaar.
    (NB. De verkoper is strafbaar, niet de jongere zelf)
  • Sponsoring en reclame van tabak is verboden.
  • Werkgevers zijn verplicht een rookvrije ruimte te bieden voor werknemers.
  • Het personenvervoer moet rookvrij zijn.

Producenten zijn daarnaast verplicht de ingrediënten van de gebruikte tabak te rapporteren aan de overheid. Deze informatie is terug te vinden op de website tabakinfo.nl (onderdeel van het RIVM).

Naast de Tabaks- en Rookwarenwet gelden ook enkele andere wetten, zoals de Wet op de Accijns en een aantal wetten, besluiten en regelingen waarin aspecten over (mee)roken zijn opgenomen (denk aan de Arbowet en milieuwetgeving). 

Om gezondheidsschade en zorgkosten te verminderen, wil de overheid roken nadrukkelijk ontmoedigen. In het Preventieakkoord staan maatregelen die moeten leiden tot een rookvrije samenleving.